Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Leesrooster

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

Dinsdag 24 april
(1 Kor 2:1-5)
Paulus schreef: Toen ik bij u kwam om het geheim van God te verkondigen, beschikte ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus  Christus – de gekruisigde. Uw geloof  moet niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.

Woensdag 25 april
(Mc 16:15-20)
Na Jezus’ hemelvaart gingen zijn leerlingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij.

Donderdag 26 april
(Ef 1:3-14)
In Christus hebt u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof,  gemerkt met het stempel van de heilige Geest.

Vrijdag 27 april
(Rom 6:4-11)
Paulus schreef: Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven.

Zaterdag 28 april
(Js 51:12-16)
De Heer zegt: Ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling?

Woensdag 2 mei
(Js 57:14-19)
Dit zegt de Heer: Ik heb de afvallige wegen van mijn volk gezien, maar toch zal ik hen genezen en hun barmhartigheid bewijzen.

Donderdag 3 mei
(Lc 11:33-36)
Jezus zegt: Wie een lamp aansteekt, zet hem niet weg in een donkere nis, of onder een korenmaat, maar plaatst hem op de standaard, zodat degenen die binnenkomen het licht kunnen zien.

Vrijdag 4 mei
(Joh 12:23-26)
Jezus zegt: Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven.

Zaterdag 5 mei
(Lc 18:18-23)
Jezus zei tot iemand: Eén ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij!

Zondag 6 mei
(Joh 15:9-17)
Jezus zei tot zijn leerlingen: Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie.

Maandag 7 mei
(Jr 33:1-3)
De Heer zegt: Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.

Dinsdag 8 mei
(Mt 9:36—10:8)
Jezus zond zijn twaalf leerlingen uit en zei tot hen: Verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!

Woensdag 9 mei
(Joh 12:37-50)
Jezus zei: Wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft.

Donderdag 10 mei
(Mc 16:15-20)
HEMELVAART Jezus zond zijn leerlingen uit en zei: Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.

Vrijdag 11 mei
(Rom 13:8-10)
Paulus schreef: De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

Zaterdag 12 mei
(Lc 6:36-38)
Jezus zegt: Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. 

Zondag 13 mei
(Joh 17:6-11)
Jezus bad zijn Vader voor zijn leerlingen: Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.

Maandag 14 mei
(Js 50:4-9)
Elke ochtend wekt de Heer mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen.

Dinsdag 15 mei
(Apk 1:9-18)
Johannes schreef: Jezus, die eruitzag als een mens, legde zijn rechterhand op me en zei: “Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid.”

Woesdag 16 mei
(1 Kor 3:9b-17
Paulus schreef: U bent een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf.

Donderdag 17 mei
(Ef 1:3-10)
God heeft ons het geheim van zijn wil onthuld: zijn voornemen om alles bijeen te brengen, onder Christus.

Vrijdag 18 mei
(Mt 18:1-5)
Jezus zegt: Wie zichzelf vernedert en wordt als een kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam een kind bij zich opneemt, neemt mij op.

Zaterdag 19 mei
(Joh 5:24-27)
Jezus zegt: Wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.

Zondag 20 mei
(Joh 20:19-31)
PINKSTEREN De opgestane Jezus blies over zijn leerlingen heen en zei: Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze

Maandag 21 mei
(Fil 1:1-11)
Paulus schreef: Ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt.

Dinsdag 22 mei
(Rom 8:1-11)
Paulus schreef: De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.

Woensdag 23 mei
(Joh 3:1-8)
Jezus zegt: Wat geboren is uit de Geest is geestelijk. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.

Donderdag 24 mei
(Sir 18:8-14)
De barmhartigheid van een mens gaat uit naar zijn naaste, maar de barmhartigheid van de Heer gaat uit naar alles wat leeft.

Vrijdag 25 mei
(Ef 4:25-32)
Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

Zaterdag 26 mei
(Mt 6:25-34)
Jezus zegt: Maak je geen zorgen over je leven. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen alle andere dingen je erbij gegeven worden.

Zondag 27 mei
(Mt 28:16-20)
Jezus zei tot zijn leerlingen: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

Maandag 28 mei
(Sir 30:21-25)
Ontspan je, spreek jezelf moed in en houd verdriet op een afstand, want verdriet dient geen enkel doel.

Dinsdag 29 mei
(Ps 119:81-88)
Elk van uw geboden is betrouwbaar, Heer, maar leugens achtervolgen mij – kom mij te hulp! Blijf mij trouw, laat mij leven.

Woensdag 30 mei
(Rom 8:18-25)
De schepping heeft hoop gekregen, omdat ze bevrijd zal worden uit de slavernij en zal delen in de vrijheid en luister van Gods kinderen.

Donderdag 31 mei
(1 Kor 11:23-26)
Paulus schreef: Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. Altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

Vrijdag 1 juni
(Ef 4:11-16)
Tot opbouw van het lichaam van Christus moeten wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen.

Zaterdag 2 juni
(Ps 142)
Bij God stort ik mijn hart uit. Ik roep tot u, Heer: “U bent mijn schuilplaats, al wat ik heb in het land van de levenden.”

Zondag 3 juni
(Mc 14:12-16, 22-26)
Jezus nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei tegen zijn leerlingen: Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt.

Maandag 4 juni
(Js 25:1-5)
Heer, u was een toevlucht voor de zwakken, een toevlucht voor de armen in hun nood.

Dinsdag 5 juni
(Ps 73)
God, nu weet ik mij altijd bij u, u houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan.

Woensdag 6 juni
(Gal 6:1-10)
Paulus schreef: Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.

Donderdag 7 juni
(2 Kor 1:18-24)
Paulus schreef over zijn ambt: Wij willen niet over uw geloof heersen, maar juist bijdragen aan uw vreugde.

Vrijdag 8 juni
(Tit 2:11-14)
Christus heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen en ons tot zijn volk te maken.

Zaterdag 9 juni
(Fil 1:27-30)
Paulus schreef aan de Filippenzen: Wees één van geest. Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden.

Zondag 10 juni
(Mc 3:31-35)
Jezus zegt: Iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.

Maandag 11 juni
(Da 3:41-43 (B:18-20))
Wij volgen u met heel ons hart, Heer, wij hebben ontzag voor u en zoeken u. Red ons door uw wonderbare daden.

Dinsdag 12 juni
(1 Joh 4:12-21)
Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.

Woensdag 13 juni
(Ef 3:1-9)
Paulus schreef: Mij is de genade geschonken om de volken de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, en voor allen het mysterie in het licht te stellen, dat in alle eeuwen verborgen was in God.

Donderdag 14 juni
(Sir 7:32-36)
Strek je hand uit naar de arme. Wees vrijgevig voor ieder die leeft. Ga wie verdriet heeft niet uit de weg, klaag met hen die klagen.

Vrijdag 15 juni
(Joh 15:15-17)
Jezus zei tot zijn leerlingen: Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.

Zaterdag 16 juni
(Hnd 1:6-11)
De opgestane Jezus zei tot zijn leerlingen: Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen tot aan de uiteinden van de aarde.

Zondag 17 juni
(Mc 4:26-29)
Jezus zegt: Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en

Maandag 18 mei
(Ps 4)
Velen zeggen: “Wie maakt ons gelukkig?” Heer, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.

Dinsdag 19 juni
(1 Joh 3:11-16)
Johannes schreef: Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben.

Woensdag 20 juni
(Ez 36:24-27)
De Heer zegt: Ik zal jullie een nieuw hart geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven.

Donderdag 21 juni
(Lv 19:33-34)
De Heer zei: Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als landgenoten. Heb hen lief als jezelf.

Vrijdag 22 juni
(Mc 11:22-25)
Jezus zegt: Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.

Zaterdag 23 juni
(Mi 6:6-8)
Je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

Zondag 24 juni
(Lc 1:67-79)
JOHANNES DE DOPER Bij de geboorte van Johannes de Doper zei Zacharias: Geprezen zij de Heer, die geeft dat wij hem zonder angst kunnen dienen.

Maandag 25 juni
(Hnd 13:23-25)
Toen zijn levenswerk ten einde liep, heeft Johannes gezegd: Wie jullie denken dat ik ben, ben ik niet. Maar let op: na mij komt iemand anders, en ik ben het niet waard om zelfs maar zijn sandalen los te maken.

Dinsdag 26 juni
(Rom 13:8-10)
Paulus schreef: Alle geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: Heb uw naaste lief als uzelf.

Woensdag 27 juni
(Rom 7:4-6)
Paulus schreef: We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we de nieuwe orde van de Geest dienen.

Donderdag 28 juni
(1 K 19:9-13)
Op de berg van God hoorde Elia Gods stem in het gefluister van een zachte bries.

Vrijdag 29 juni
(Mt 16:13-20)
PETRUS EN PAULUS Petrus zei tot Jezus: “U bent de messias, de Zoon van de levende God.” Jezus antwoordde: “Gelukkig ben je, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.”

Zaterdag 30 juni
(2 Kor 3:1-6)
Paulus schreef aan de Korintiërs: U bent een brief van Christus, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van mensen.

Agenda deze maand

24-04-2018
 Kerk met Stip

30-04-2018
De krant op tafel

03-05-2018
Syrisch leren koken

12-05-2018
Dubbelconcert

Lees meer >>>De redactie van
Kerk in Zoetermeer zoekt

ENTHOUSIASTE REDACTEUREN

met én zonder schrijfervaring, met name uit de Oosterkerk en de Oude Kerk Gemeente en ook uit wijkgemeente Noord, die rondom ieder nummer mee willen denken over actuele en interessante thema’s en onderwerpen uit de wijken en missionaire centra.

•••
Vind je het leuk om af en toe voor Kerk in Zoetermeer een verslag, impressie of interview te maken? Meld je dan aan voor de
SCHRIJVERSPOOL
•••
We komen ook graag
in contact met een
REDACTIEASSISTENT
die de actiepunten wil bijhouden, meedenkt met pr-activiteiten en het adressenbestand voor bewijsnummers en de bredere verspreiding in Zoetermeer kan verzorgen.
•••

Interesse? Meer weten?
Bel of mail de hoofdredactie!
Marieke van der Giessen-van Velzen
T 352 25 19
E info@kerkinzoetermeer.nl
of Jan Blankespoor
T 321 21 64