Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Leesrooster

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

Vrijdag 23 februari 2018
(2 Kor 1:18-22)
Paulus schreef: Jezus Christus was niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja.

Zaterdag 24 februari 2018
(Kol 3:12-21)
Paulus schreef: Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen.

Zondag 25 februari 2018
(Mc 9:2-10)
Voor de ogen van zijn leerlingen veranderde Jezus van gedaante. De schaduw van een wolk viel over hen, en uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!

Maandag 26 februari 2018
(Lc 1:67-79)
Zacharias zei: Geprezen zij de Heer, hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt, zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten.

Dinsdag 27 februari 2018
(1 Joh 5:18-21)
Johannes schreef: Wij zijn in God, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.

Woensdag 28 februari 2018
(Ps 139)
Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, leid mij over de weg die eeuwig is.

Dinsdag 1 maart 2018
(Fil 3:12-21)
Paulus schreef: Ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af.

Vrijdag 2 maart 2018
(Apk 1:1-8)
Jezus Christus is de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, hij heeft ons lief en heeft ons van onze zonden bevrijd.

Zaterdag 3 maart 2018
(2 Tes 3:1-5)
Paulus schreef: De Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.

Zondag 4 maart 2018
(1 Kor 1:22-25)
Paulus schreef: Wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de volken een dwaasheid. Maar voor ons is Christus Gods kracht en wijsheid.

Maandag 5 maart 2018
(Ef 2:1-10)
God heeft ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt.

Dinsdag 6 maart 2018
(Mc 3:13-19)
Jezus riep bij zich wie hij wilde. Hij stelde er twaalf aan, met de bedoeling dat ze hem zouden vergezellen, en uitgezonden zouden worden met de macht om demonen uit te drijven.

Woensdag 7 maart 2018
(Js 30:18-21)
De Heer zal zich over jullie ontfermen. Want de Heer is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht.

Donderdag 8 maart 2018
(Ez 20:40-44)
De Heer zegt: Wanneer ik jullie heb weggeleid bij de volken waartussen jullie nu leven, zullen jullie mij met vreugde vervullen. Door jullie zal ik de volken laten zien dat ik heilig ben.

Vrijdag 9 maart 2018
(1 Pe 1:22-25)
Petrus schreef: U bent opnieuw geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord.

Zaterdag 10 maart 2018
(Mc 10:2-16)
Jezus zegt: Laat de kinderen bij me komen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

Zondag 11 maart 2018
(Joh 9:1-41)
Jezus vroeg de blingeborene die door hem genezen was: “Gelooft u in de Mensenzoon?” “Als ik wist wie het was, heer, zou ik in hem geloven,” zei hij.  “U kijkt naar hem en u spreekt met hem,” zei Jezus.

Maandag 12 maart 2018
(Js 44:1-4)
Dit zegt de Heer: Wees niet bang, mijn dienaar, die ik heb uitgekozen. Ik zal mijn geest uitgieten over jou.

Dinsdag 13 maart 2018
(Lc 1:46-55)
Maria zei: Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder.

Woensdag 14 maart 2018
(2 Kor 8:1-4)
Paulus schreef over de eerste christelijke gemeenschappen: Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig.

Donderdag 15 maart 2018
(Ez 18:21-32)
De Heer zegt: De dood van een mens geeft me geen vreugde. Kom tot inkeer en leef!

Vrijdag 16 maart 2018
(Js 50:7-9)
Hij die mij recht verschaft is nabij. God, de Heer, zal mij helpen – wie zal  mij dan veroordelen?

Zaterdag 17 maart 2018
(1 Pe 5:5-11)
Stel u tegen de verleider teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan.

Zondag 18 maart 2018
(Joh 11:1-45)
Jezus zegt: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.

Maandag 19 maart 2018
(Rom 4:18-25)
Paulus schreef: Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd.

Dinsdag 20 maart 2018
(Ps 145)
Betrouwbaar is de Heer in alles wat hij zegt, heel zijn schepping blijft hij trouw. Een steun is de Heer voor wie is gevallen, wie gebukt gaat richt hij op.

Woensdag 21 maart 2018
(Lc 5:29-32)
Jezus zegt: Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.

Donderdag 22 maart 2018
(1 Kor 1:1-9)
Paulus schreef: Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken.

Vrijdag 23 maart 2018
(Jr 32:37-41)
De Heer zegt: Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Ik zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van mij zullen afkeren.

Zaterdag 24 maart 2018
(Jl 2:12-13)
De Heer zegt: Keer terug tot mij met heel je hart. Keer terug tot de Heer, uw God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw.

Zondag 25 maart 2018
(Fil 2:1-11)
PALMZONDAG Christus nam de gestalte aan van een slaaf. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat.

Maandag 26 maart 2018
(Mt 10:38-39)
Jezus zegt: Wie zijn leven geeft omwille van mij, die zal het vinden, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.

Dinsdag 27 maart 2018
(2 Kor 5:13-17)
Christus is voor allen gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen is gestorven en is opgewekt.

Woensdag 28 maart 2018
(Rom 8:31-39)
Paulus schreef: Dood noch leven, noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus.

Donderdag 29 maart 2018
(Joh 12:20-30)
Jezus zegt: Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.

Vrijdag 30 maart 2018
(Ef 2:13-18)
GOEDE VRIJDAG Christus is onze vrede, hij die de muur van vijandschap tussen de volken heeft afgebroken en hen door het kruis in één lichaam met God verzoende.

Zaterdag 31 maart 2018
(1 Pe 3:18-22)
Naar het lichaam werd Christus gedood maar naar de geest tot leven gewekt. Zo is hij gegaan om het evangelie te verkondigen aan hen die destijds zich niet lieten overtuigen.

Agenda deze maand

05-03-2018
 Gaan voor God?

06-03-2018
Waar Je ook bent

Lees meer >>>