Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

SOBERE MAALTIJDEN

Samen disgenoot zijn
Op een ets van prentenmaker Jan Luyken is te zien hoe mensen in de zeven­tiende eeuw zich een voorstelling maakten van de manier waarop de eerste christenen een sobere maaltijd hielden. De titel luidt: ‘De soberheijd der eerste Christenen, eetende brood en zout beneffens wortelen en kruyden’.

De eerste christenen gebruikten de periode tussen Aswoensdag en Pasen, de Veertigdagentijd, om zich te bezinnen en voor te bereiden op het Paasfeest. Dat doen we op veel plaatsen nog steeds. Door te vasten of sober te eten kun je elkaar en jezelf de ruimte geven om stil te staan bij wat Pasen voor je betekent.
Er zijn allerlei manieren om gestalte te geven aan die voorbereiding. Thuis in het gezin kun je bijvoorbeeld een of meer keer een sobere maaltijd houden, waarbij je samen bedenkt wat er minder kan.

Saamhorigheid
In groter verband zijn er verschillende vormen in Zoetermeer: er wordt eenvoudig gekookt; iedereen neemt zelf bestek en bord mee; of je zorgt voor eigen brood en in koffie en thee wordt voorzien.
Het samen eten geeft een saamhorigheidsgevoel en schept ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Het uitgespaarde geld of de collecteopbrengst gaat naar een goed doel (zie ook op pagina 3 t/m 6).

Je gevoed weten
De diaconie of de missionaire werkgroep neemt de organisatie op zich en verzorgt ook de tafel­liturgie, bijvoorbeeld een lied, uitleg over het Veertigdagen­project, een gedicht en gebed.
Het samen disgenoot zijn en even stilzitten in het hectische leven van alledag biedt de gelegenheid elkaar te ontmoeten en naar elkaar te luisteren. Deelnemers voeden zich niet met alleen maar ‘brood, zout, wortelen en kruiden’, ze weten zich ook geestelijk gevoed op weg naar Pasen.

Hanneke Lam

Afbeelding: Jan Luyken, in: ‘Waare afbeelding der eerste christenen’ van Gottfried Arnold, 1700. www.rijksmuseum.nl