Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

MET BIJZONDERE OPDRACHT

De ander laat je niet los!
INTERVIEW ‘Er zíjn voor je medemens’, vat Jaap Sneep zijn drijfveer samen. Hij is al jaren actief in het instellingenpastoraat, en inmiddels een jaar of tien als ouderling met bijzondere opdracht.

Midden jaren tachtig raakt Jaap Sneep als diaken van de Gereformeerde kerk De Olijftak met twee andere diakenen betrokken bij de kerkdiensten in het toenmalige Verpleeghuis VVR (Verpleging Verzorging Revalidatie), waar zonder regelmaat vieringen werden gehouden. Daar kreeg hij vervolgens als ouderling een coördinerende rol. Met inzet van predikanten uit de diverse Zoetermeerse kerken en met vrijwilligers uit de wijkgemeenten konden die diensten iedere veertien dagen worden georganiseerd. 

‘Ik zie blijde gezichten 
en herkenning bij
een bekend lied’

Met het hele gezin was Jaap daarbij aanwezig en dat leverde mooie herinneringen op: ‘De heilige Geest is aan het werk, ik zie blijde gezichten en herkenning als er een voor de bewoners bekend lied, zoals een psalm uit de oude berijming of een lied van Johannes de Heer, wordt gezongen.’ Ook het koffiedrinken en de gesprekken waren fijn en heel verrijkend. 
Door het voorzitterschap van de VVR-cliëntenraad raakt hij nog meer betrokken. Zijn drijfveren: hulp bieden aan anderen, omzien naar elkaar, zoals Jezus dat deed tot in zijn dood naar ons. ‘Dat je dit mag doen, geeft een impuls.’

‘Visitekaartje’
Er volgen meer organisatievormen waarvan Jaap als vertegenwoordiger, ouderling of voorzitter deel uitmaakt. Hij noemt ‘de Stichting met de lange naam’, de ISGVZZ: Interkerkelijke Stichting Geestelijke Verzorging in Zorginstellingen te Zoetermeer. Zijn rollen als bestuurder en ouderling versterken elkaar. 
Hij kan zijn steentje bijdragen aan de ontwikkeling van het arbeidsterrein van de geestelijke verzorging, en mag ook deel uitmaken van het ‘visitekaartje van de kerk’: aanwezig zijn op die plekken en momenten waar mensen in hun laatste levensfase worstelen met essentiële vragen over het leven of hun geloof. 
Aanwezig zijn waar 
mensen worstelen
met essentiële vragen

Wanneer van lieverlee de nadruk meer op mentaal welbevinden komt te liggen en veel minder op pastorale behoefte, maakt Jaap zich als ouderling sterk voor de geestelijke zorg juist vanuit het christelijke perspectief. Ook krijgt de persoon van de geestelijk verzorger zijn aandacht en hij pleit voor een directe ambtelijke binding en zending door het eigen kerkgenootschap. 
Dat is mooi zichtbaar geworden in de bevestigingen de afgelopen oktobermaand van ds. Sandra Hermanus-Schröder en ds. Annelies Hommens-van de Steeg als predikant-geestelijk verzorgers en nu ook verbonden aan de Protestantse Gemeente Zoetermeer (zie kader en pagina 3). 

Jaap geeft aan dat er veel veranderd is in zijn rol als ouderling met een bijzondere opdracht. ‘Alles heeft zijn functie gehad’, zegt hij en de huidige is nu vooral beschikbaarheid op afroep. Hij is blij dat de maandelijkse kerkdiensten in Vivaldi (het vroegere VVR) weer konden starten, in ‘na-corona­tijd’. En ook de protestantse vieringen in Buytenhaghe vanuit Zoetermeer-Noord, ‘want een verpleeghuis of zorg­instelling is onderdeel van de samenleving’. 
In zijn verhaal komen veel namen langs, allemaal van mensen die net als hij nauw betrokken waren en zijn bij het omzien naar elkaar, met Jezus als het Grote Voorbeeld. Het beeldje, dat in de tuin van het VVR heeft gestaan, geeft dat voor Jaap heel mooi weer. ‘Laat elkaar niet los, maar houd de ander vast en haal hem erbij.’ 
Dan leest Jaap mij een gedicht van Marinus van den Berg voor. Het ontroert ons allebei.

• Hanneke Lam

Foto: ‘Aanhoudend licht dat overwint’ is de titel van dit kunstwerk van glasmozaïek en hout in het Stiltecentrum van het LangeLand Zieken-­huis, gemaakt door beeldend kunstenaar en theoloog Anne-­Marie van der Wilt (zin-in-kleur.com). Foto: Leonie Vreeswijk-Feith

Jaap Sneep is kerkenraadsvoorzitter van de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-­Noord (Ichthuskerk) en ouderling met een bijzondere opdracht voor het pastoraat in de zorginstellingen, zoals Verpleeghuis Vivaldi en het Langeland Ziekenhuis. Hij is na benoeming door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zoetermeer (PGZ) op 21 oktober 2012 in dit ambt bevestigd in zijn wijkgemeente Zoetermeer-Noord. 
Deze opdracht zorgt voor verbinding tussen de kerkelijke gemeente en de mensen die in deze instellingen verblijven, het persoonlijk (pastoraal) contact, en ook bestuurlijk met het management van de instelling. Contacten zijn er vanuit de PGZ ook met de geestelijk verzorgers verbonden aan de verschillende zorgorganisaties, denk aan de WelThuis-­locaties, Cardia Floriadehof en WZH-Oosterheem.