Leerhuis Oude Kerk

De Leerhuisavonden zijn op de laatste maandag van de maanden september, oktober, november, januari, februari, maart en april. Op deze avonden wordt verdieping gegeven van wat we in de Bijbel lezen, parallel aan de Bijbelboeken die op de Bijbelleeskring gelezen worden.

Meer informatie:

WaarWijkgebouw Dorpsstraat 57
Aanvang20.00 uur
Infods. Kees Wesdorp
predikant@oudekerkgemeente.nl

Datum: 25 september

Schepping en evolutie

Het boek Genesis gaat over de wording van de aarde en de wording van het volk van God. De eerste hoofdstukken van Genesis vertellen over het maken van de aarde in enkele dagen. De wetenschap heeft een lange geleidelijke ontwikkeling van de soorten ontdekt. Scheppingsgeloof en evolutie-overtuiging stonden tot op de dag van vandaag tegenover elkaar. Sluiten die elkaar uit? Volgens professor Gijsbert van den Brink, hoogleraar van de Protestantse Theologische Universiteit, niet meer. Dat betoogt hij in zijn boek “En de aarde bracht voort”. Hoewel hij wordt tegengesproken, is het goed zijn argument na te gaan. Daarbij blijft het de hoofdvraag, wat het Woord van God in Genesis ons wil zeggen.

Datum: 30 oktober

Bevrijding en reformatie

Het thema van het boek Exodus is bevrijding. Het probleem van het boek Exodus is de historische setting: in de oude Egyptische literatuur is het Exodusverhaal niet terug te vinden. Wie was de farao? Want welke farao wanneer de macht had, dat is precies na te gaan, maar niet welke farao Mozes als prins van Egypte in zijn paleis had. Is het belangrijk om historische aanknopingspunten te vinden/hebben voor het verhaal van de bevrijding van Gods volk? Of houdt de bevrijding meer in dan historie? Exodus verhaalt namelijk ook over een ingrijpende reformatie: een algemeen geloof in de God van der vaderen wordt omgevormd tot een godsdienst van persoonlijk geloof.

Datum: 27 november

Verzoening door voldoening?

Het boek Leviticus lijkt een droge en moeilijke beschrijving van allerlei offerwetten. Niets is echter minder waar. Iedere handeling heeft een boeiende betekenis. Leviticus wil laten zien, hoe God een relatie legt en de band onderhoudt met ons, mensen. Het thema van Leviticus is verzoening. Maar dan rijst de vraag: Waarom moet er leven geofferd worden waardoor God zich met de mensen kan verzoenen? Wil God bloed zien? is een veel gestelde vraag (geweest). Het is de vraag of dit de belangrijkste vraag is, of het niet veel belangrijker is, wat wij uit Leviticus leren om zelf verzoeningsgezind te worden! Het grote thema van onze tijd is Duurzaamheid. Uit dit Bijbelboek leren wij een levenshouding, die duurzaam is voor de wereld waarin wij leven.

Datum: 29 januari

Geweld in de Bijbel

Inmiddels heeft heel wat geweld in de Bijbel de revue gepasseerd en in het boek Numeri staat nog een aantal verhalen, die de wenkbrauwen doet fronsen. Niet alleen Bijbellezers in de gemeente, maar ook wetenschappers op niveau stellen scherpe vragen. In Numeri 25 kunnen we lezen een onverkwikkelijk verhaal over een zuiveringsactie van Pinechas, door de rechtsfilosoof Paul Cliteur aangewezen als bronverhaal van alle ellende van terrorisme, om een voorbeeld te noemen. Hoe moeten wij omgaan met zulke geweldsteksten in de Bijbel? De vraag is al eens eerder aan de orde geweest op een Leerhuisavond, maar hij prikkelt steeds weer. Nu weer een andere invalshoek.

Datum: 26 februari

Wet en Evangelie

Het boek Deuteronomium staat vol oude voorschriften waar men zich tegenwoordig niet of nauwelijks aan houdt, en waar wij ons nauwelijks aan houden. Is dit allemaal Gods Woord? Hoe gaan wij ermee om? Hebben alle teksten van de Bijbel evenveel gezag of toch niet helemaal? Hoe en hoever moeten wij ons als christenen aan de geboden van Gods wet houden? Het geheim is, dat al die teksten veel heilzamer zijn dan wij weten of bedenken. Zij zijn gezondheid voor de wereld en voor de mens.

Datum: 26 maart

Israël en landbezit

Het boek Jozua gaat over het in bezit nemen van het beloofde land. Deze oude geschiedenissen zijn grond voor de aanname dat het huidige Israël recht heeft op dit land als bezit. Hun recht wordt aangevochten. Er zijn Palestijnse families, die eeuwen lang grondbezit hebben gehad in het gebied. Welke rechten hebben zij? Gaat er ooit een oplossing komen voor deze dilemma’s?

Datum: 23 april

Leve de opera

Een aantal componisten van opera’s hebben de Bijbel als bron van inspiratie gehad. Van een musicus als Giuseppe Verdi weten wij dat hij intensief de Bijbel heeft gelezen. Hij is niet de enige geweest, iemand als Camille Saint-Saëns heeft ook de Bijbel gelezen. Wij hebben het boek Rechters gelezen met de verhalen van Simson. Camille Saint-Saëns heeft daarover een opera gemaakt: “Samson et Dalila”. Wat is het verhaal van deze opera, klopt dat met het Bijbelverhaal en heeft dit muziekstuk een boodschap? We kijken en luisteren naar fragmenten.